Strona korzysta z plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
OK, nie pokazuj więcej
Serwis podróżniczy

Regulamin portalu travelster.pl

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin przedstawia warunki korzystania z portalu travelster.pl i wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 9 marca 2012 roku.

Administratorem portalu travelster.pl jest Webkreo.pl, ul. Kasztanowa 4, 62-003 Biedrusko.

Celem portalu travelster.pl jest udostępnienie Użytkownikom treści opublikowanych w portalu oraz budowanie społeczności użytkowników, których łączy wspólna pasja podróżowania.

Z uwagi rozwój portalu oraz na zmieniające się ustawodawstwo, redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie. O zmianach w Regulaminie, Redakcja portalu poinformuje w komunikacie umieszczonym na stronach portalu, w dziele "wiadomości" lub w wiadomości e-mail przesłanej na skrzynkę pocztową Użytkowników portalu. Korzystanie przez Użytkownika ze stron portalu travelster.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

Brak akceptacji regulaminu przez Użytkownika powinien zostać zgłoszony w wiadomości przesłanej poprzez formularz kontaktowy (lub na adres ) w terminie 14 dni od daty publikacji. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w przesłanej wiadomości, Użytkownik może domagać się usunięcia swojego konta z portalu travelster.pl.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu travelster.pl zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety oraz nie naruszając prawa polskiego i międzynarodowego.

2. DANE OSOBOWE I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

Wszelkie dane osobowe przechowywane od momentu rejestracji Użytkownika (np. adres e-mail) składowane będą w bazie danych i traktowane jako poufne. Redakcja travelster.pl oraz osoby funkcyjne, nie będą obarczeni żadną odpowiedzialnością za włamania osób niepowołanych, prowadzące do pozyskania tych danych.

Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta w portalu, czyli do jednorazowej rejestracji. W przypadku zagubienia/zapomnienia hasła należy skorzystać z opcji - "Zapomniałem(am) hasła" lub skontaktować się z redakcją za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub na adres ).

Zabrania się przekazywania hasła do konta w portalu osobom trzecim. Z konta w portalu może korzystać tylko i wyłącznie dany Użytkownik (właściciel konta).

Login Użytkownika powinien składać się z minimum 4 znaków i nie powinien przekraczać 25 znaków. Login nie może być jednocześnie adresem jakiejkolwiek strony internetowej. W przypadku nie zastosowania się do tych wytycznych, redakcja może zmienić/skrócić login Użytkownika, a następnie powiadomić o zaistniałej sytuacji w wiadomości e-mail lub zmienić na inny poprawny, zgodnie z życzeniem Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie zmienić swoje dane w portalu, z wyjątkiem ciągu znaków wpisanych w polu Login.

Użytkownik może domagać się w każdej chwili usunięcia swoich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji, z wyjątkiem ciągu znaków wpisanych w polu Login, chyba że jest to jego imię i nazwisko. Jest to równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika. Zgłoszenie usunięcia konta Użytkownika z portalu travelster.pl powinno nastąpić za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub na adres ). Usunięcie konta użytkownika nie oznacza usunięcia z portalu materiałów (np. relacji, zdjęć), które użytkownik opublikował w portalu. Po usunięciu konta użytkownika, nie ma możliwości jego przywrócenia.

Konto Użytkownika, który nie opublikował w portalu żadnej treści oraz który nie zalogował się w portalu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, może zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto redakcja portalu ma prawo do usunięcia bądź zablokowania konta użytkownika bez podania powodu i informowania o tym fakcie Użytkownika.

W przypadku wykorzystania portalu niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, redakcja portalu ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez Redakcję portalu. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną. W szczególności Użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące portalu travelster.pl.

Portal travelster.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki te nie przechowują danych osobowych użytkownika, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z portalu (mają na celu utrzymanie sesji Użytkownika, po jego zalogowaniu). Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu travelster.pl. Jednocześnie redakcja nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies innych stron, do których odnośniki zostały umieszczone w portalu. W logach portalu zbierane są również adresy IP użytkowników, wykorzystywane w celach statystycznych. Na żądanie, adresy te mogą zostać udostępnione organom prawnym zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. PUBLIKOWANE TREŚCI I PRAWA AUTORSKIE

Informacje publikowane w portalu travelster.pl mają charakter informacyjny. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieaktualne dane zawarte w publikowanych materiałach, oraz za treść i formę opublikowanych reklam, ogłoszeń i treści tworzonych przez Użytkowników portalu.

Korzystanie z treści zamieszczonych w portalu travelster.pl nie oznacza dla jego Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych treści w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Użytkownik portalu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do portalu treści (tekstów, zdjęć i innych utworów). Ponadto Uczestnik oświadcza, że wymienione wcześniej utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, jeśli jest członkiem takich organizacji. Użytkownik upoważnia redakcję portalu travelster.pl do dokonywania zmian w w/w utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. Użytkownik upoważnia niniejszym redakcję portalu travelster.pl do nieodpłatnego wykorzystywania w/w utworów, w szczególności poprzez publikowanie ich na stronach portalu travelster.pl, na profilach serwisów społecznościowych powiązanych z portalem, czy wprowadzenie do pamięci komputera. Ponadto Użytkownik upoważnia Redakcję portalu travelster.pl do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w zdjęciach/video i upoważnia niniejszym Redakcję portalu do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Użytkownicy wyrażają również zgodę na wykorzystywanie w/w utworów przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

Zabrania się zamieszczania w portalu i rozpowszechniania materiałów (np. tekstów, zdjęć, utworów muzycznych) zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami i religiami, a w szczególności niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym. Zabrania się zamieszczania w portalu:

 • treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
 • treści obrażających uczucia innych oraz naruszające prawo do prywatności,
 • treści zawierających nagość oraz treści obsceniczne,
 • treści przedstawiające przemoc (zarówno w stosunku do ludzi jak i zwierząt),
 • treści zachęcające do działań niezgodnych z prawem i treści zawierające elementy niebezpieczne (np. wirusy czy konie trojańskie),
 • treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody ich autora,
 • treści zawierających agitowanie na rzecz lub przeciwko jakiejkolwiek opcji politycznej czy religii,
 • treści zawierające reklamy towarów i usług oraz treści naruszające interesy portalu travelster.pl,
 • treści uznawane powszechnie jako SPAM.

Każdy zarejestrowany Użytkownik portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby publikowane przez niego treści nie zaniżały poziomu portalu, w szczególności poprzez:

 • niestosowanie się do zasad ortografii,
 • wulgarne wypowiedzi,
 • wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami portalu,
 • pisanie językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, co do intencji,
 • zamieszczanie informacji wprowadzających w błąd.

Materiały (w szczególności relacje, zdjęcia) wprowadzone przez Użytkowników portalu podlegały będą akceptacji redakcji portalu. Dopiero po pozytywnej ocenie redakcji, treści te będą publikowane w ramach portalu travelster.pl. Moderator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować dodane materiały.

Użytkownik może zgłosić treści które naruszają regulamin bądź są niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym, za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub na adres ). W treści zgłoszenia powinna znaleźć się informacja pozwalająca na lokalizację materiału który narusza regulamin (najlepiej odnośnik do strony w portalu) oraz informacja o znalezionej nieprawidłowości. Po przeglądzie dokonanym przez Redakcję portalu treści takie będą usuwane bądź modyfikowane. Moderator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zgłoszone materiały.

Redakcja portalu podejmie starania mające na celu usuwanie bądź modyfikację na bieżąco wszelkich uznawanych za niewłaściwe materiałów. Użytkownik serwisu zgadza się, że zawartość każdej treści (np. relacji, zdjęcia) opublikowanej w portalu wyraża poglądy i opinie jej autora, a nie Redakcji - Redakcja nie ponosi za te treści odpowiedzialności. W szczególności Redakcja portalu travelster.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w portalu treści,
 • jakiekolwiek szkody wynikające z opublikowanych przez Użytkowników treści oraz ewentualne szkody wynikające z używania serwisu przez Użytkowników,
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania portalu, bądź też jego czasowej niedostępności,
 • naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie,
 • jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że redakcja portalu ma prawo do usuwania lub zmiany każdej treści (np. relacji, zdjęcia) w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba, bez podania uzasadnienie i informowania jej autora.

Na stronach portalu travelster.pl mogą być umieszczane odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Redakcja portalu nie odpowiada za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, jak również za treść informacji tam zawartych.

4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW UŻYTKOWNIKOM PORTALU

Zarejestrowanym użytkownikom przyznawane są punkty za treści publikowane w portalu. Punkty przyznawane są po pozytywnej weryfikacji treści przez Redakcję portalu, w liczbie:

 • 10 punktów: za opublikowanie relacji ze zdjęciami,
 • 6 punktów: za opublikowanie relacji bez zdjęć,
 • 6 punktów: za opublikowanie galerii zdjęć,
 • 3 punkty: za przesłanie informacji o wydarzeniu związanym z turysytką.

Jeżeli materiał dodany przez użytkownika portalu nie został zaakceptowany przez Redakcję, punktów nie przydziala się.

Usunięcie opublikowanego materiału skutkować będzie utratą punktów przyznanych użytkownikowi za ten materiał.

Na łamach portalu travelster.pl może zostać opublikowany ranking najbardziej aktywnych użytkowników portalu (użytkowników posiadająch największą liczbę punktów). Rankingi takie uwzględniały będą tylko aktywne konta użytkowników (konta które nie zostały zablokowane bądź usunięte).

5. INNE POSTANOWIENIA

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności, czasowego bądź trwałego zawieszenia działania serwisu (bez archiwizowania zamieszczonych w nim treści) w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i informowania Użytkowników portalu.

Konkursy i różnego rodzaj oferty specjalne dla zarejestrowanych Użytkowników portalu regulowane będą osobnym regulaminem.